Logo szkoły

ul. Okólna 14

05-270 Marki

tel. (22) 7811026

sp1@marki.pl

Regulamin „Platformy Rodzica”

REGULAMIN „PLATFORMY RODZICA”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania umów sprzedaży, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Informacje prezentowane w Portalu Rodzica, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumienie art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:
  1. Sprzedawca - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu 22 781 10 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (cena za połączenie według stawki operatora z usług, którego korzysta dzwoniący dla połączeń lokalnych), pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Okólna 14, 05-270 Marki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: intendent.sp1@marki.pl
  2. Stołówka - stołówka szkolna prowadzona przez Sprzedawcę, położona w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach w ramach, której Sprzedawca świadczy usługi gastronomiczne, tj. przygotowuje i dostarcza Posiłki zakupione przez Portal Rodzica, będące przedmiotem Deklaracji Posiłku, które są odbierane i spożywane na miejscu w Stołówce przez Ucznia lub inną osobę korzystającą samodzielnie z usług gastronomicznych w dniu, którego dotyczy Deklaracja Posiłku.
  3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat korzystająca bezpośrednio z usług gastronomicznych świadczonych przez Sprzedawcę oraz Uczeń korzystający samodzielnie z usług gastronomicznych świadczonych przez Sprzedawcę w Stołówce, w imieniu którego działa rodzic albo opiekun prawny.
  4. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Konto - usługa elektroniczna, stanowiąca indywidualny i niedostępny dla innych osób profil Klienta, utworzony w następstwie przeprowadzenia Rejestracji, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie.
  6. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Portalu Rodzica podczas tworzenia Konta.
  7. Portal Rodzica - serwis internetowy pod adresem https://markisp1.loca.pl służący do zarządzania usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w stołówce szkolnej prowadzonej przez Sprzedawcę, położonej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach, w tym poprzez składanie w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji serwisu oświadczeń woli zawarcia umowy sprzedaży posiłków spośród aktualnie dostępnych i prezentowanych w Portalu Rodzica za cenę stanowiącą cenę Posiłku lub sumę cen wybranych Posiłków.
  8. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu danych, które są niezbędne do utworzenia Konta Klienta w Portalu Rodzica, w tym podanie danych umożliwiających logowanie do Konta tj. adresu e-mail i hasła, a także złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności.
  9. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Portalu Rodzica na rzecz Klientów.
  10. Uczeń - małoletnia osoba fizyczna korzystająca bezpośrednio z usług gastronomicznych świadczonych przez Sprzedawcę w Stołówce, tj. osoba odbierająca w Stołówce Posiłki zamawiane poprzez Portal Rodzica przez rodzica albo opiekuna prawnego.
  11. Posiłek - pojedyncze danie lub zestaw dań wydawanych w Stołówce w określonej dacie, a następnie przedmiotem usługi gastronomicznej świadczonej przez Sprzedawcę w Stołówce. Przez Posiłek należy rozumieć Posiłek abonamentowy lub Posiłek jednorazowy.

§ 2

UZYSKANIE DOSTĘPU DO PORTALU RODZICA

 1. Do uzyskania dostępu do Portalu Rodzica, tj. założenia Konta, uprawniony jest wyłącznie Klient, który zgłosił chęć korzystania z usług gastronomicznych świadczonych przez Sprzedawcę w prowadzonej przez niego Stołówce. Z usług powyższych w zakresie odbioru i spożycia na miejscu w Stołówce Posiłków zakupionych przez Portal Rodzica korzysta osobiście Klient.
 2. W celu założenia Konta w Portalu Rodzica Klient zgłasza Sprzedawcy taką chęć w formie wiadomości e-mail, osobiście lub telefonicznie, podając dane Ucznia (jeśli dotyczy) - imię i nazwisko oraz swoje dane następujące: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail (adres e-mail będzie wykorzystany przy Rejestracji, a następnie podawany przy każdorazowym logowaniu się do Konta). Na podstawie tych danych, Sprzedawca wyśle do Klienta bezpośrednio z systemu informatycznego powiadomienie wraz z linkiem aktywacyjnym (ważny przez 7 dni, po tym czasie wygasa). Po kliknięciu na link aktywacyjny Klient w celu aktywacji Konta, musi:
 1. podać: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (podane Sprzedawcy zgodnie z ust. 2 powyżej), a także stworzyć indywidualne hasło, przy użyciu którego Klient będzie logował się do Konta,
 2. oświadczyć o zapoznaniu się Regulaminem oraz Polityką Prywatności, potwierdzając przyciskiem ZAPISZ.
 1. Aktywacja Konta zostanie potwierdzona wiadomością e-mail wysłaną bezpośrednio z systemu na adres e-mail Klienta podanym podczas utworzenia Konta. Z chwilą kliknięcia przycisku ZAPISZ, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Klient zobowiązany jest podać Sprzedawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące osoby Klienta i Ucznia, na podstawie których Sprzedawca ocenia spełnianie przez Klienta określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług, jak również Klient zobowiązany jest do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 3. Klient zobowiązany jest zachować hasło w tajemnicy oraz chronić je przed nieuprawnionym i niepożądanym dostępem osób trzecich.
 4. Klient nie może przekazywać, jak również udostępniać danych dostępowych do Konta osobom trzecim, bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§ 3

KORZYSTANIE Z PORTALU RODZICA

 1. Korzystanie z Portalu Rodzica wymaga posiadania Konta. Przed dokonaniem Rejestracji Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, po czym Klient jest zobowiązany zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 2. W celu korzystania z Portalu Rodzica, Klient musi każdorazowo przejść proces autoryzacji poprzez podanie właściwego adresu e-mail oraz indywidualnego hasła (logowanie).
 3. Klient po dokonaniu Rejestracji uzyskuje dostęp do Konta i jest uprawniony do korzystania z wszelkich usług w ramach funkcjonalności Portalu Rodzica.

§ 4

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Portalu Rodzica nieodpłatnie na rzecz Klientów, w szczególności następujące usługi elektroniczne:
  1. Konto,
  2. umożliwienie Klientom zawierania umowy sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  3. umożliwienie Klientom korzystanie z usług Koszyka,
  4. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta,
  5. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta, w szczególności historii rozliczeń, historii dokonywanych odwołań Posiłków.
 2. Klient może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Rodzica 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca wskazuje minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności Portalu Rodzica:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do Internetu,
  3. zainstalowana z włączoną obsługą ciasteczek przeglądarka internetowa w wersji aktualizowanej : Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.
 4. Przeglądanie treści Portalu Rodzica wymaga aktywnego Konta w Portalu Rodzica.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu Rodzica podyktowanych względami konserwacyjnymi.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionym w ramach Portalu Rodzica formularzu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach utworzonego Konta,
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Portalu Rodzica,
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy i niezakłócający korzystanie dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Portalu Rodzica treści zabronionych prawem luba naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  7. przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez Portal Rodzica następujących treści:
   • powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jego pracę lub przeciążenie,
   • naruszających prawa osób trzecich lub ogólnie przyjętych norm społecznych,
   • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych),
  8. nie dokonywania zmian w Portalu Rodzica czy prowadzenia działań zmierzających do kompilacji, dekompilacji, deasemblacji i podobnych zabiegów o charakterze reverse engineering oraz innych działań, które mogłyby wpłynąć na strukturę, koncepcję, metodologię czy poznanie zasad funkcjonowania Portalu Rodzica lub jego poszczególnych funkcjonalności.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można składać:
  1. pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Okólna 14, 05-270 Marki
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: intendent.sp1@marki.pl
 8. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym daty wystąpienia nieprawidłowości i rodzaju nieprawidłowości oraz żądania Klienta, z tym zastrzeżeniem, że złożenie reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 10. Sprzedawca informuje Klientów, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi opisane w niniejszym Regulaminie, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę Klientowi na ryzyko związane z korzystaniem z Konta w Portalu Rodzica przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Klient nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności loginu Klienta lub hasła dostępu, udostępni te informacje osobom trzecim lub będzie pozostawał zalogowany do swego Konta. Sprzedawca zaleca stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz bram firewall.
 11. Treści cyfrowe udostępniane w ramach Portalu Rodzica są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

§ 5

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Po aktywacji Konta w Portalu Rodzica, Klient otrzymuje kartę zbliżeniową przypisaną do Klienta („Karta”), za pomocą której Klient potwierdza odbiór Posiłku w Stołówce.
 2. Odwoływanie Posiłków przez Klienta będzie możliwe po zaakceptowaniu danego Klienta przez Sprzedawcę, a także wydaniu Klientowi Karty.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia są określone w ramach Portalu Rodzica w zakładce AKTUALNOŚCI, gdzie prezentowany jest na dany dzień żywienia jadłospis, który obowiązuje u Sprzedawcy.
 5. Klient może dokonać samodzielnie zasilania Konta za pośrednictwem:
  1. standardowego przelewu na numer rachunku bankowego Sprzedawcy podany w Portalu Rodzica; w tytule należy podać numer płatności,
  2. zewnętrznego dostawcy usług płatniczych systemu płatności PayByNet,
  3. gotówką w Stołówce w wyznaczonych godzinach.
 6. Niewykorzystana przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym żywienia kwota należności do zapłaty dla Sprzedawcy wynikająca z Dopuszczalnego salda całkowitego (pomniejszona o Posiłki nieodebrane lub nieodwołane na warunkach nieponoszenia przez Klienta kosztów związanych z odwołaniem Posiłku przewidzianych w niniejszym Regulaminie) przechodzi na kolejny miesiąc kalendarzowy żywienia (pomniejsza kwotę wynagrodzenia Sprzedawcy do zapłaty przez Klienta w takim kolejnym miesiącu), a w przypadku jego braku, podlega zwrotowi na zasadach ustalonych przez Sprzedawcę i Klienta poza Portalem Rodzica.
 7. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem mailowo lub telefonicznie w związku ze złożeniem lub realizacją Deklaracji Posiłku.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Posiłki w stanie wolnym od wad w miejscu położenia Stołówki, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Sprzedawca nie udziela gwarancji i nie świadczy usług posprzedażnych.

§ 6

REALIZACJA POSIŁKÓW

 1. Odbiór Posiłku może nastąpić wyłącznie przy użyciu Karty przypisanej do Klienta na miejscu w Stołówce prowadzonej przez Sprzedawcę i w godzinach pracy Stołówki.
 2. Posiłek może odebrać wyłącznie Klient osobiście.
 3. Klient zobowiązuje się do przechowywania Karty w sposób i w miejscu uniemożliwiającym dostęp do niej osobom trzecim i nieupoważnionym. W przypadku ujawnienia Karty osobom trzecim, jej utraty lub zniszczenia, Klient winien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 7

ODWOŁANIE POSIŁKU

 1. Klientowi zawierającemu umowę sprzedaży za pośrednictwem Portalu Rodzica, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z uwagi na to, że umowa sprzedaży dotyczy świadczenia usług gastronomicznych wraz z oznaczeniem dni i okresu ich świadczenia.
 2. Klient może dokonać odwołania posiłku za pośrednictwem Portalu Rodzica, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na innych zasadach niż wynikające z Ustawy o prawach konsumenta, tj. w przypadku rezygnacji z Posiłku dokonanej najpóźniej w danym dniu serwowania Posiłku lub Posiłków (dniu wynikającym z Deklaracji Posiłku) do godz. 8:30
 3. Klient może dokonać odwołania Posiłku lub Posiłków w jednym z poniżej wskazanych sposobów:
  1. za pośrednictwem Portalu Rodzica w zakładce „ODWOŁANIA”,
  2. poprzez osobiste zgłoszenie w Stołówce,
  3. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: intendent.sp1@marki.pl
 4. Sprzedawca potwierdza dokonanie odwołania Posiłku, przesyłając w tym zakresie wiadomość e-mail na adres e-mail Klienta wskazany podczas utworzenia Konta.
 5. Odwołanie dokonane w terminie i na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie pomniejsza należność Klienta do zapłaty za dany miesiąc kalendarzowy żywienia (odpowiednio do ceny odwołanego Posiłku/sumy cen odwołanych Posiłków). Środki z nadpłaty powstałe w ten sposób nie są zwracane automatycznie Klientowi, lecz pozostają na Koncie Klienta jako nadpłata z możliwością wykorzystania w kolejnym miesiącu kalendarzowym żywienia. Klient może również zażądać zwrotu powstałej na Koncie nadpłaty. Zwrot może być dokonany do wysokości nadpłaty Dopuszczalnego salda całkowitego i następuje w terminie do 14 dni od otrzymania żądania Klienta w tym zakresie.
 6. Sprzedawca nie zwraca Klientowi ceny za nieodebrany Posiłek lub Posiłki, które nie zostały odwołane na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 8

REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Posiłek ma wadę fizyczną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Posiłek bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. w formie pisemnej na adres:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Okólna 14, 05-270 Marki
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  intendent.sp1@marki.pl
 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Posiłek na wolny od wad albo wadę taką usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Posiłku jest nieistotna,
  2. żądać wymiany rzeczy na wolny od wad albo usunięcia wady.
 5. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym daty wystąpienia wady i jej rodzaju, żądania sposobu doprowadzenia Posiłku do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że złożenie reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Posiłku Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych Klienta jest niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z funkcjonalności Portalu Rodzica i zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnej w Portalu Rodzica.

§ 10

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy, tj. intendent.sp1@marki.pl Sprzedawca potwierdzi Klientowi usunięcie Konta za pomocą wiadomości e-mail podanej do założenia Konta. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na realizację przez Sprzedawcę złożonych Deklaracji Posiłków przed datą wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Stron lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa w tym zakresie,
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowane wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych niniejszym Regulaminem,
  4. podanie w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach nieprawdziwych danych,
  5. korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu w sposób zakłócający działanie Serwisu, jak również w sposób uciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  6. naruszanie przez Klienta postanowień Regulaminu pod warunkiem uprzedniego wyznaczenia terminu 7 dni na zaprzestanie naruszeń pod rygorem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  7. korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  8. dostarczania i przekazywania w ramach Serwisu treści zabronionych prawem, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste
  9. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,
  10. braku akceptacji zmienionego Regulaminu w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta o jego zmianie.
 3. Sprzedawca oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie określonym w ust. 2 powyżej przesyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta.
 4. Złożenie przez Sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pozostaje bez wpływu na realizację złożonych Deklaracji Posiłków przed datą wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany podczas utworzenia Konta.

§ 11

ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenia usług drogą elektroniczną wpływających na wzajemne prawa i obowiązki Stron lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa w tym zakresie,
  2. zmiany sposobu świadczenia usług spowodowane wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),
  3. zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych niniejszym Regulaminem,
  4. zmiany cennika usług.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni zmieniony Regulamin poprzez publikację w Serwisie w Portalu Rodzica oraz za pomocą wiadomości przesłanej Klientowi na podany podczas utworzenia Konta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie wraz z udostępnieniem zmienionego Regulaminu. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

§12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Klient posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które mają charakter przykładowy:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany przez Sprzedawcę Klientowi przed Rejestracją, a po Rejestracji Klienci mogą w każdym czasie nieodpłatnie uzyskać dostęp do Regulaminu znajdującego się w Koncie w Portalu Rodzica.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023r.