Logo szkoły

ul. Okólna 14

05-270 Marki

tel. (22) 7811026

sp1@marki.pl

Tekst do odczytu maszynowego dedykowany dla osób niewidomych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Czym się zajmujemy;

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:

  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.
  • realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. Szkołą  zarządza dyrektor i wicedyrektor.

3. Siedzibą szkoły znajduje się w Markach przy ulicy Okólnej 14.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki z siedzibą w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Kontakt ze szkołą:

Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach,  ul. Okólna 14,  05-270 Marki

tel. 022 7811026

e-mail: sp1@marki.pl

W jakich godzinach pracujemy

Szkoła jest czynna w godzinach : 8.00 – 16.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

    • sporządzając pismo i wysyłając je na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach,
    • sporządzając i dostarczając pismo do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach,
    • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: sp1@marki.pl
    • telefonicznie pod numerem 022 7811026
    • korzystając z usługi wideotłumacza dostępnej na stronie https://pzgomaz.com/conference - usługa ta wymaga od osoby dostępu do Internetu i kamery w komputerze, telefonie lub tablecie.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

  • przy wejściach do budynków szkoły znajdująe się podjazd  dla osób z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych.
  • Przy budynku szkolnym od ul. Okólnej znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.